Individualno i grupno savjetovanje

Psihološko savjetovanje je postupak kojim se pomaže pojedincu da u relativno kratkom vremenu dođe do konstruktivnih rješenja ili „izlaza“ iz teških životnih situacija. Razlikuje se od klasične psihoterapije najviše po tome što je psihoterapija dugotrajnija i obično se usmjerava na specifični odnos terapeuta i pacijenta koji pomaže otkrivanju i mijenjanju nefunkcionalnih ponašanja i doživljavanja te olakšavanju simptoma. U savjetovanju se definiraju problemi i analiziraju mogući načini njihovog rješavanja. U psihoterapiji se, kao i u savjetovanju, nastoje postići određene promjene u ponašanju klijenta i pomaže mu se shvatiti i prihvatiti „probleme“ i realnije se postaviti prema njima. Razlika je u načinu rada, brzini i dubini rješavanja problema, a važno je naglasiti da se ni u savjetovanju ni u psihoterapiji bez klijentovog angažmana ne može postići puno. Ukoliko klijent nije motiviran za promjenu, nepovjerljiv je prema metodi psihološke pomoći ili savjetovatelju to vodi otežavanju ili prekidanju započetog proces promjene.

Psihološki tretmani u udruzi «Psyhoaktiva» trenutno se provode na načelima kognitivno bihevioralne terapije i gestalt terapije.

Kognitivno - bihevioralna terapija nastoji promijeniti nefunkcionalne misli i na taj način utjecati na promjenu ponašanja klijenata. Pretpostavka je da način razmišljanja i interpretacije prošlih iskustva utječu na raspoloženje i ponašanja klijenata. Takva, nefunkcionalna ponašanja uglavnom su naučena pa ih se onda može i „odučiti“ ili zamijeniti funkcionalnima.
Gestalt terapija nastoji pomoći pojedincu da pronađe konstruktivne načine i mogućnosti za integraciju i prihvaćanje sadržaja u određenom području doživljavanja. Smatra se da osvještavanjem ponašanja u nekim situacijama klijent sječe mogućnost da ih promijeni.U Gestalt psihoterapiji važno je ono što se događa „sad i ovdje“ pri čemu za razumijevanje istog mogu poslužiti prošla iskustva, emocionalna stanja ili sjećanja. U centru terapijskog rada su klijentovi doživljaji, a ne terapeutove interpretacije.
Grupni tretmani
Osim individualnih psiholoških tretmana u udruzi «Psyhoaktiva» provode se i grupni tretmani. Grupni tretmani kompleksni su ne samo zbog broja članova već i zbog dinamike unutar grupe, stvaranja ideja o odnosima ili „fantazija“ koje mogu biti plod ranijih iskustava, a premještaju se u grupnu situaciju, na članove ili voditelje grupe. U takvim okolnostima grupa se doživljava kao korektiv, a klijenti imaju mogućnost osjetiti i prevladati različita iskustva i emocionalna stanja zajedno sa svim članovima grupe. Stečena pozitivna iskustva i konstruktivni načini rješavanja problema kasnije se prenose i na ostale „životne“ grupe, na primjer - na obitelj.

Važno je naglasiti da se radom na sebi, individualno ili grupno, ne otvaraju samo bolni sadržaji, već se ponovno uspostavlja mogućnost za kvalitetan život i rad, neopterećen npr. depresijom, brojnim konfliktima, lošom slikom o sebi ili destruktivnim razmišljanjima.Najčešće psihološke smetnje

Više...
 

Pomoć psihologa

Više...
 

Anketa

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čije je provođenje :
 
Baner